Nợ xấu theo ngân hàng nhà nước mà cụ thể là thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định nợ xấu ngân hàng là những khoản nợ khó đòi, quá hạn trả nợ trên 90 ngày theo hợp đồng tín dụng đã ký mà người vay chưa hoặc không thanh toán đầy đủ.

Nói chính xác hơn nợ xấu là các khoản nợ thuộc nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5.

Nợ chú ý (nợ nhóm 2) là các khoản nợ quá hạn, chậm trả trên 10 ngày và dưới 90 ngày theo quy định của ngân hàng nhà nước. 

Nợ xấu ngân hàng

Nợ chú ý 1 kỳ thì bạn vẫn có thể được một vài ngân hàng du di cho vay nhưng nếu bạn bị nợ chú ý liên tục từ 3 kỳ trả nợ trở lên thì rất khó để vay ngân hàng dù bạn có tài sản thế chấp giá trị lớn ra sao.